Taanieli raamat avaneb:
1. Noormehed läbikatsumisel
Sisukord
Teemakäsitlus: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Küsimused: 1 2 3 4 5 6 Lõpetamine

Noormehed läbikatsumisel

Märkus: Käesolevas õppematerjalis “Taanieli raamat avaneb” kasutatud Piibli kirjakohad ja Piibli raamatute lühendid on 1968. aasta eestikeelsest tõlkest. Teiste tõlgete kasutamisel on teksti juures märge..

TAANIELI RAAMATU SISSEJUHATUS JA AJALOOLINE TAUST

Taanieli raamat kuulub nn. apokalüptiliste ehk ilmutuskirjade hulka, mida iseloomustavad sümbolite keel ja lõpuaega avavad prohvetikuulutused ning nägemused. Oma laadilt meenutab see paljus Hesekieli raamatut, mis on tõenäoliselt kirjutatud 6.saj. eKr. Babülonis. Oma sisult kuulub Taanieli raamat ühte Uue Testamendi apokalüpsise ehk Ilmutusraamatuga. Viimane kinnitab seda, mille Taanieli raamat avaldas juba umbes 600 aastat varem. Kreekakeelne sõna “apokalüpsis” (Ilm.1,1) tähendabki peidetu avamist, paljastamist, eesriide eemaldamist.

Ilmutus, mida nimetatakse eshatoloogiaks, avab lõpuaja sündmustiku. See näitab ka, mil viisil patu võim ja mõjujõud täielikult hävitatakse ning kuidas Kristus ja Tema kogudus saavad Püha Vaimu väes võidu kuni igavese aulisuse saavutamiseni.

Uues Testamendis avaldatud ettekuulutused lõpuajast, Jeesuse prohvetlikud sõnad lõpuajast (Mt.24, Mk.13 ja Lk.21), Pauluse ettekuulutused vastupanijast ja “ülekohtu inimesest “ (2 Te.2. ptk), Johannese viited antikristusele (1 Jh.2,18.22; 4,1-3) ja tema kirjutised Ilmutusraamatus juhivad oma ainestikuga Taanieli raamatu juurde.

Taanieli raamatu võib jagada kahte ossa: jutustuste osa (peatükid 1-6) ja nägemuste osa (peatükid 7-12). Jutustuste osa kirjeldab Taanieli ja tema kaaslaste elukäiku, kui nad noorte sõjavangidena sattusid kuningas Nebukadnetsari õukonda. Veel loeme sündmustest Nebukadnetsari elus ja võimsa Babüloonia riigi saatusest.

Nägemuste osa avab meile võimsad prohvetlikud pildid rahvaste võitluse kohta ülemvõimu pärast maailmas. Selles näeme ajaloo Jumalat, kes juhib nii üksikisikute kui ka rahvaste käekäiku aegade lõpuni.

  • right